• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Perfektnet - elektronické vydavateľstvo

PERFEKTnet

Virtuálne/elektronické vydavateľstvo je tu pre Vás


Nie každému autorovi sa podarí dostať svoje literárne alebo dokumentárne dielo do knižnej podoby. Veľa kvalitných a spoločensky aj dokumentárne významných rukopisov ostáva v písanej podobe z najrozličnejších dôvodov. Dotýka sa to najmä začínajúcich autorov, autorov menšinových žánrov, ako je poézia, sci-fi, filozofické spisy, vedecké texty, ale aj regionálne informácie, memoárová literatúra, rodinné kroniky a ďalšie. Hlavným dôvodom sú vysoké finančné náklady spojené s vydaním knihy, tým aj vysoká cena knihy a malý domáci trh daný neveľkým počtom obyvateľov Slovenska. Pretože mnohé texty by si zaslúžili vydanie a v terajšej situácii to nie je možné, prichádza renomované vydavateľstvo Perfekt s ponukou vydať Vaše dielo v elektronickom virtuálnom vydavateľstve. Čo to znamená? Vy máte text, ktorý chcete vydať, my Vám ho vydáme. Bude v elektronickej podobe a umiestime ho na webovej stránke tak, aby každý záujemca mal k nemu prístup, mohol si ho prečítať. Tak dostane Vaša práca zmysel, lebo kniha má význam a zmysel iba vtedy, ak si ju niekto prečíta. Na internet má dnes prístup už 47 percent obyvateľstva a počet pripojení, a teda aj potenciálnych čitateľov stále a pomerne rýchlo rastie.


Ako na to?
Pošlete nám text a PERFEKTnet s Vami spíše zmluvu. Váš rukopis zaradíme  do niektorej z týchto skupín:
1. beletria
2. poézia
3. dokumenty
4. vedecké práce
5. memoáre
6. iné.


Vydavateľstvo môže po posúdení bez oznámenia dôvodu odmietnuť uverejnenie práce, ak by nespĺňala tradičné etické a morálne kritéria, znižovala ľudskú dôstojnosť alebo by bola inak neprijateľná. V takomto prípade vydavateľstvo prácu vráti autorovi alebo odosielateľovi. Ak vydavateľstvo rukopis prijme, pripraví vydavateľskú zmluvu. Po jej podpise oboma stranami a zaplatení spracovateľského poplatku 415 EUR do jedného mesiaca knihu pripraví na elektronické uverejnenie a umiesti ju na vydavateľskú webovú stranu www.perfekt.sk. Poplatok slúži na prípravu rukopisu na uverejnenie na internete v rozsahu do 150 strán rukopisu a 10 ilustrácií a umiestnenie 5 mesiacov na uvedenej webovej stránke. Pri rozsiahlejších dielach sa poplatok upraví podľa počtu strán, počtu a druhu ilustrácií, ako aj podľa špeciálnych želaní autora – osobitná grafická úprava, dlhší čas uverejnenia a pod.

Bližšie informácie: knihy@perfekt.sk